dnes je 23.3.2023

Input:

17.2.3.1 Seznam insolvenčních správců

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.2.3.1
Seznam insolvenčních správců

Mgr. Tomáš Braun

ČLENĚNÍ SEZNAMU INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Podle § 17 odst. 1 ZIS se seznam insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”), člení takto:

A) OBECNÁ ČÁST, která se od 1. 7. 2017 (v důsledku novely ZIS provedené zákonem č. 64/2017 Sb.) vede již jen podle obvodů krajských soudů, a to zvlášť

 1. pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením,
 2. pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem,

a do níž se odděleně (po skupinách) zapisují:

 1. fyzické osoby,
 2. veřejné obchodní společnosti (§ 95 a násl. ZOK),
 3. zahraniční společnosti (§ 3024 NOZ),

jimž vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce (viz část >3.3.1.1).

B) ZVLÁŠTNÍ ČÁST, která se vede pro celé území České republiky a do níž se odděleně (po skupinách) zapisují osoby uvedené ad A), jimž vzniklo právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZIS, tj. ohledně dlužníka, který je:

 1. podle IZ finanční institucí se zvláštním režimem (jde o subjekty vyjmenované v části 10.1.1, pro jejichž úpadek platí zvláštní pravidla),
 2. obchodníkem s cennými papíry,
 3. centrálním depozitářem,
 4. provozovatelem vypořádacího systému,
 5. organizátorem trhu s investičními nástroji,
 6. investiční společností,
 7. investičním fondem penzijní společnosti,
 8. penzijním fondem, nebo
 9. dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo
 10. dlužníkem, jehož roční úhrn čistého obratu podle zákona o účetnictví za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo
 11. dlužníkem, který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru

Součástí seznamu insolvenčních správců je rovněž:

C) SEZNAM HOSTUJÍCÍCH SPRÁVCŮ, do něhož se zapisují

1) osoby, které mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního

správce,

2) hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně

vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZIS.

Počet zápisů do seznamů u veřejné obchodní společnosti

Podle § 17 odst. 6 ZIS platí, že pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do obecné části seznamu odpovídá počet zápisů

 1. počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením,
 2. počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

Podle § 17 odst. 7 ZIS platí, že pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní společností, do zvláštní části seznamu odpovídá počet zápisů počtu ohlášených společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.

Veřejná obchodní společnost je tak v obecné části seznamu a ve zvláštní části seznamu zapsána (po sobě) tolikrát, kolik má ohlášených společníků, tedy fyzických osob, jejichž prostřednictvím vykonává činnost insolvenčního správce. Účelem této úpravy je zajistit, aby veřejné obchodní společnosti – v situaci, kdy jejich ohlášení společníci nesmí podle § 11 odst. 2 písm. a) ZIS vykonávat činnost insolvenčního správce jako fyzické osoby – nebyly z hlediska četnosti jejich ustanovování do funkce insolvenčních správců pro jednotlivá insolvenční řízení, k němuž podle § 25 odst. 2 a 3 IZ dochází na základě tzv. rotačního systému, znevýhodněny oproti fyzickým osobám.

Zápisy do seznamů v abecedním pořadí

Insolvenční správci s povolením nebo zvláštním povolením se zapisují do příslušného seznamu podle pořadí, kdy jim vzniklo právo vykonávat činnost. Podle tohoto pořadí jsou ustanovováni do funkce insolvenčních správců pro jednotlivá insolvenční řízení.

Ustanovení § 17 odst. 8 ZIS přitom určuje, že pokud vznikne právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se tyto osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.

Údaje zapisované do seznamu

Podle § 18 odst. 1 ZIS zapisuje Ministerstvo spravedlnosti do seznamu insolvenčních správců údaje

 1. identifikující insolvenčního správce,
 2. o dni vzniku (viz část >3.3.1.1), pozastavení nebo zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce a o důvodech pozastavení nebo zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce (viz část >3.3.1.2),
 3. o změně údajů zapsaných podle písm. a) a údajů o vzniku a pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce.

Identifikační údaje insolvenčního správce

Insolvenční správce - fyzická osoba je podle § 19 odst. 1 písm. a) ZIS v seznamu identifikován takto:

 • jménem (popřípadě jmény) a příjmením,

 • trvalým pobytem,

 • datem narození,

 • sídlem, pokud se liší od místa trvalého pobytu – v případě, že insolvenční správce je advokátem, daňovým poradcem, auditorem nebo notářem, zapíše se podle § 5a odst. 2 ZIS do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů, daňových poradců, auditorů nebo sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován (k sídlu insolvenčního správce viz text níže),

 • identifikačním číslem poskytnutým správcem základního registru osob, jímž je Český statistický úřad (§ 28 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech)

 • údajem o dosaženém vzdělání,

 • údajem o absolvované odborné praxi,

a podle § 19 odst. 1 písm. c) ZIS

 • údajem o úředních hodinách, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

a podle § 19 odst. 1 písm. d) ZIS

 • údajem o jeho odborném zaměření (na oddlužení nebo konkurs).

Insolvenční správce veřejná obchodní společnost nebo zahraniční společnost je podle § 19 odst. 1 písm. b) ZIS v seznamu identifikován takto:

 • obchodní firmou (§ 423 až § 428 NOZ),

 • sídlem (popř. umístěním organizační složky) zapsaným v obchodním rejstříku (k sídlu insolvenčního správce viz text níže),

 • identifikačním číslem, a

 • identifikačními údaji jejího ohlášeného společníka [§ 5 odst. 1 písm. d) ZIS], tj. jeho jménem, popřípadě jmény, příjmením a datem narození,

a podle § 19 odst. 1 písm. c) ZIS (ve znění účinném od 1. 7. 2017)

 • údajem o úředních hodinách, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

a podle § 19 odst. 1 písm. d) ZIS

 • údajem o jejím odborném zaměření (na oddlužení nebo konkurs).

Údaj o provozovně

Podle § 19 odst. 2 ZISna základě písemné žádosti insolvenčního správce se zapíše do seznamu adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost v provozovně vykonávat (k provozovně insolvenčního správce viz text níže).

K žádosti, která musí obsahovat údaj o datu zahájení výkonu činnosti v provozovně, sice musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má insolvenční správce provozovnu (např. smlouva o nájmu nebytových prostor, od 1. 1. 2014 smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání), nicméně k doložení tohoto právního důvodu postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Deklaratorní účinky zápisu do seznamu

Zápis údajů do seznamu nemá konstitutivní účinek, jelikož se insolvenční správci do seznamu insolvenčních správců zapisují až poté, co jim vzniklo oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti (k tomu podrobněji viz následující část >3.3.1.1). Zápis konkrétní osoby (jejích identifikačních údajů) do seznamu tak pouze deklaruje, že je oprávněna k výkonu funkce insolvenčního správce. Proto § 18 odst. 2 ZIS ukládá Ministerstvu spravedlnosti, aby veškeré údaje zapisovalo do seznamu bezodkladně.

SÍDLO INSOLVENĆNÍHO SPRÁVCE

Podle § 5a odst. 1 věty první ZIS je sídlem insolvenčního správce místo, ve kterém skutečně a převážně vykonává činnost.

Potřeba definovat sídlo insolvenčního správce je mimo jiné dána úpravou výběru insolvenčního správce, jehož v konkrétní věci určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu sídla nebo provozovny správce na základě tzv. rotačního systému, který v závislosti na způsobu řešení dlužníkova úpadku bude probíhat na krajské či celostátní úrovni (viz část 3.3.2).

Úřední hodiny

Podle § 5a odst. 1 věty druhé ZIS (ve znění účinném od 1. 7. 2017) insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce je povinen v sídle vykonával činnost ve vymezených dnech a hodinách (údaj o úředních hodinách se zapisuje do seznamu insolvenčních správců a tímto údajem musí být označeno sídlo správce).

Označení sídla

Podle § 5a odst. 7 ZISsídlo insolvenčního správce musí být (fyzicky) označeno:

 • v případě insolvenčního správce – fyzické osoby jeho jménem (popřípadě jmény), příjmením a identifikačním číslem ,

 • v případě insolvenčního správce - veřejné obchodní společnosti její obchodní firmou a identifikačním číslem s uvedením jména (popřípadě jmen) a příjmení správcova ohlášeného společníka

 • úředními hodinami (s účinností od 1. 7. 2017).

Pokuty

Pokud insolvenční správce neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách, dopouští se přestupku podle § 36b odst. 1 písm. f) ZIS (ve znění účinném od 1. 7. 2017), za který mu ministerstvo může uložit pokutu do 200 000 Kč.

Pokud insolvenční správce nezajistí řádné označení svého sídla, dopouští se přestupku podle § 36b odst. 1 písm. a) ZIS ve znění účinném od 1. 7. 2017, za který mu ministerstvo může uložit pokutu do 100 000 Kč (viz část >3.3).

PROVOZOVNA INSOLVENĆNÍHO

Nahrávám...
Nahrávám...