dnes je 6.10.2022

Přeměna reorganizace v konkursArchiv

18.2.2021, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ze způsobů skončení reorganizace je její přeměna (konverze) v konkurs, k níž může dojít pouze rozhodnutím insolvenčního soudu.

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 IZ řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů dochází ze zákona – nebo na základě příslušného rozhodnutí insolvenčního soudu – k ukončení účasti přihlášeného věřitele v insolvenční řízení.…

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro oddlužení schválené ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (která dle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019 nahradila původní formu oddlužení prováděnou výhradně plněním splátkového kalendáře)upravuje ust.…

Splnění oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasné mimořádné moratorium „lex COVID"Archiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla postupně v České republice od března 2020 přijata celá řada mimořádných opatření, jež dosud na našem území neměla obdoby. Jedná se o opatření přijatá dle zákona č.…

Neúčinnost a neplatnost právních úkonů dlužníkaArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co prohlášením konkursu toto oprávnění přešlo na insolvenčního správce (§ 246 odst. 1 IZ, část  7.3.1 ) , takový jeho právní úkon je vůči jeho věřitelům neúčinný dle § 246 odst. 2 IZ. Znění tohoto ustanovení…

Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věciArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou splněny podmínky řízení (viz část  4.5.1 ) a insolvenční návrh nevykazuje nedostatky, pro něž je nutno jej odmítnout (viz část  4.5.2.1 ), přistoupí insolvenční soud k úkonům směřujícím k rozhodnutí o věci. Podle § 134 IZ je insolvenční soud povinen…

Účinky rozhodnutí o úpadkuArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku [§ 89 odst. 1 IZ a dále § 140a odst. 1 věta první IZ].

Účinky a provedení oddlužení plněním splátkového kalendářeArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže bylo schváleno oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře, má dlužník dle § 409 odst. 1 IZ od jeho schválení – od zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, kdy nastaly jeho účinky – dispoziční oprávnění k příjmům, které…

Náležitosti konečné zprávy a vyúčtováníArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahové náležitosti konečné zprávy vymezuje § 302 odst. 2 a 3 IZ tak, že v ní insolvenční správce musí podat celkovou charakteristiku své činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků, přičemž zejména (tj. vždy) v ní musí obsáhnout:…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Zpětvzetí návrhuArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník může vzít zpět svůj návrh na povolení oddlužení jen dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení (§ 394 odst. 1 IZ). Pozdější zpětvzetí tohoto jeho návrhu je právně bezúčinné – viz § 394 odst. 4 IZ a výklad v závěru této…

Procesní nástupnictví insolvenčních věřitelůArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V insolvenčním řízení může nastat situace, kdy je zřejmé, že insolvenčnímu věřiteli nepřísluší podle hmotného práva pohledávka, kterou uplatňuje vůči dlužníkovi, nebo již není nositelem této pohledávky (protože byla převedena nebo přešla na třetí osobu).…

Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnostArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle OSŘ § 11 odst. 1 první a druhé věty se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho…

Rozsah majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetkovou podstatu definuje § 2 písm. e) IZ jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávekArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V konkursu jsou pohledávky zajištěných věřitelů primárně uspokojovány z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávek (vydáním tohoto výtěžku v režimu dále popsaném), a teprve jejich části, jež by zůstaly neuspokojeny tímto způsobem, se uspokojují…

Zpeněžení majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zpeněžení majetkové podstaty je obsažena v § 283 až § 295 IZ. K tématu rozsahu, zjištění a soupisu majetkové podstaty viz výklad v částech  6.1.1 ,  6.1.2  a…

Omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatouArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je omezení dlužníkových dispozic s jeho majetkem, jehož smyslem je zamezit snižování hodnoty majetkové podstaty.

Přerušená řízeníArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo vysvětleno v části  7.3.8 , s účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) se nikoli až s prohlášením konkursu na majetek dlužníka, nýbrž již s účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140a IZ) pojí přerušení soudních a rozhodčích…

Důsledek pouze částečného zjištění pohledávky věřiteleArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon na straně jedné posiluje oprávnění věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž schopnost věřitele ovlivnit průběh insolvenčního řízení je závislá na výši jeho pohledávky (věřitel prosazuje svoji vůli na schůzi hlasováním), na straně druhé zvyšuje…

Obecná charakteristika incidenčních sporůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu jejich výčet obsažený v IZ je taxativní, a to s tou výjimkou, že navíc…

Osoby oprávněné popřít pohledávku a následky takového popřeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatouArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je podle § 111 odst. 1 IZdlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (tj. od okamžiku zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku (§ 101 IZ,…

Zrušení schváleného oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před dovršením schváleného oddlužení může insolvenční soud rozhodnout o jeho zrušení, jestliže je k tomu dán některý ze zákonných důvodů uvedených v § 418 odst. 1 až 3 IZ. Jakkoli k tomu § 418 odst. 7 IZ (do 30. 6. 2017 se jednalo o odstavec 4 – novela IZ…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášekArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 174 odst. 1 IZinsolvenční soud doručí insolvenčnímu správci stejnopis podané přihlášky pohledávky a její přílohy (proto musejí být věřitelem podány dvojmo). To však učiní jen v případě,…

Jiné způsoby uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A) Uplatnění pohledávek za podstatou u osoby s dispozičními oprávněními

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplněníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neúčinným úkonem bez přiměřeného protiplnění je ve smyslu § 240 IZ právní úkon dlužníka, pokud jsou splněny současně níže uvedené předpoklady:

Spory o pravost či výši vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkemArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věřitel je podle § 174 odst. 4 IZ povinen v přihlášce uvést, zda jde o vykonatelnou pohledávku a vykonatelnost pohledávky prokázat veřejnou listinou. Tituly zakládající vykonatelnost pohledávky jsou uvedeny v části  5.2.1  ad C). Při následném přezkoumání se…

Zajištěné pohledávkyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního řízení rozumí podle § 2 písm. g) IZ jenom ten věřitel, jehož pohledávka – směřující vůči dlužníkovi nebo jiné osobě – je zajištěna…

Splnění oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro řešení úpadku dlužníka oddlužením zavedla zásadní koncepční změny novela provedená zákonem č. 31/2019 Sb.s účinností od 1.6.2019, které se týkají zejména:

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v době do rozhodnutí o úpadku a po rozhodnutí o němArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K omezení dispozičních oprávnění dlužníka k majetkové podstatě dochází automaticky již v okamžiku, kdy nastávají účinky zahájení insolvenčního řízení. Tyto účinky nastávají zveřejněním vyhlášky, oznamují zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku…

Zrušení usnesení schůze insolvenčním soudemArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schůze věřitelů, která je nejvyšším věřitelským orgánem, je oprávněna rozhodovat o zásadních otázkách insolvenčního řízení, aniž by insolvenční soud mohl do jejího rozhodování zasahovat jakkoli jinak, než kontrolou, zda je taková schůze usnášeníschopná a zda…

Spor o vyloučení věci z majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetkovou podstatu definuje § 2 písm. e) IZ jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Rozsah majetkové podstaty je pak vymezen v § 205 IZ v závislosti na tom, zda bylo insolvenční řízení zahájeno na základě insolvenčního návrhu dlužníka či…

Přezkoumání pohledávekArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 410 odst. 1 IZ pro přezkoumání pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení [nebo pohledávek, které není třeba přihlašovat – § 165 odst. 2 IZ, část  5.2.6  ad B)] – není-li dále stanoveno jinak - platí za trvání účinnosti oddlužení obdobně obecná…

Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 147 IZ upravuje odpovědnost věřitele – insolvenčního navrhovatele za škodu nebo jinou újmu vzniklou zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, jestliže insolvenční řízení nebylo tímto navrhovatelem zahájeno důvodně – jeho…

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dlužníkových právních úkonů bez přiměřeného protiplnění podle § 240 IZ (část  6.3.3 ) ani v případě zvýhodňujících právních úkonů dlužníka podle § 241 IZ (část  6.3.4 ) se pro naplnění podmínek jejich neúčinnosti nevyžaduje, aby je dlužník učinil v…

Insolvenční návrhArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak je vysvětleno v části  4.1 , lze insolvenční řízení zahájit jen na základě návrhu – insolvenčního návrhu, který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (§ 97 odst. 7…

Způsoby oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 398 odst. 1 IZ oddlužení lze provést následujícími způsoby (formami):

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správce během trvání splátkového kalendářeArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výčet povinností dlužníka stanovených k zajištění řádného plnění splátkového kalendáře, kontroly jeho plnění a maximálního uspokojení pohledávek věřitelů, které jsou do něj zahrnuty, obsahuje § 412 odst. 1 IZ.…

Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava společného jmění manželů (dále též jen „SJM”) byla do 31. 12. 2013 obsažena v § 143 až § 151 ObčZ, od 1. 1. 2014 je obsažena § 560, § 561, § 708 až § 753, § 764 až § 770, § 3020, § 3021, § 3038 až § 3040…

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 170 IZ vymezuje skupinu pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují v žádném ze způsobů řešení úpadku, pokud IZ nestanoví jinak. Proto se tyto pohledávky – pokud byly přihlášeny – ani nepřezkoumávají (nezařazují do seznamu přihlášených pohledávek…

Nahrávám...
Nahrávám...