dnes je 23.3.2023

Input:

16.8.4.3 Námitky věřitelů o nepřípustnosti oddlužení

30.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.8.4.3
Námitky věřitelů o nepřípustnosti oddlužení

Mgr. Ivana Mlejnková

Skutečnosti zakládající nepřípustnost oddlužení, tj. skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly návrh na povolení oddlužení

odmítnout (§ 389 IZ, viz část 9.2.1 ad A), nebo

zamítnout (§ 395 IZ, viz část 9.3.1),

které vyšly najevo až po povolení oddlužení, jsou podle § 405 odst. 1 IZ (ve znění novely IZ provedené zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014) důvodem pro rozhodnutí insolvenčního soudu o neschválení oddlužení [o něm první pasáž ad A) části 9.5].

Na tyto skutečnosti podle § 403 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014) má upozornit insolvenční správce

−ještě před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení,

−v případě podle § 399 odst. 3 IZ (kdy se schůze nekoná) do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování mimo schůzi věřitelů v insolvenčním rejstříku (písemným podáním insolvenčnímu soudu).

Věřitelé oprávnění k námitkám

Tytéž skutečnosti podle § 403 odst. 2 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014) mohou namítat (a vynutit si tak jejich projednání) jedině věřitelé, kteří hlasovali o způsobu oddlužení (k tomuto hlasování viz část 9.4.2).

Včasnost námitek

Předmětné námitky mohou věřitelé uplatnit nejpozději

−do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení,

−v případě podle § 399 odst. 3 IZ (kdy se schůze věřitelů pro hlasování všech věřitelů mimo schůzi nekoná) do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování mimo schůzi věřitelů v insolvenčním rejstříku.

Nepřihlížení k námitkám neoprávněným či opožděným

Nepřihlíží se k námitkám

uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení (tj. nezajištěnými věřiteli, jež by jinak byli oprávněni hlasovat, či osobami k hlasování neoprávněnými – zajištěnými věřiteli a osobami dlužníkovi blízkými či tvořícími s ním koncern), nebo

uplatněným po shora uvedené lhůtě.

Skutečnosti zakládající subjektivní nepřípustnost oddlužení podle § 389 IZ

Jak podrobně vysvětleno v části 9.2.1 ad A), s účinností od 1. 1. 2014 došlo ke změně vymezení subjektivní přípustnosti oddlužení (věcné legitimace k podání návrhu na povolení oddlužení). Podle nového znění § 389 IZ je oddlužení subjektivně přípustné (§ 389 IZ) u právnické osoby – nepodnikatele a u každé fyzické osoby, pokud tato osoba nemá žádný nezajištěný dluh z podnikání, nebo pokud věřitel tohoto dluhu projevil s oddlužením souhlas, ledaže jde o pohledávku uvedenou v § 389 odst. 1 písm. b) IZ [pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) a d) IZ], která se za rozhodný dluh z podnikání (bránící řešení dlužníkova úpadku oddlužením) nepovažuje. U zajištěného dluhu není jeho povaha rozhodná, neboť ani kdyby pocházel z podnikání, nemůže být zajištěný věřitel ve svém právu na uspokojení ze zajištění ani v oddlužení nijak dotčen. V téže části je též shromážděn výklad týkající se vytčení dluhů podnikatelské povahy. Zjištění o nesplnění podmínky subjektivní přípustnosti oddlužení ve fázi po podání návrhu na povolení oddlužení vede k odmítnutí návrhu podle § 390 odst. 3 IZ.

Dluhy z podnikání – fikce souhlasu věřitelů s oddlužením

V části 9.2.1 ad A) pod heslem „Zkoumání subjektivní přípustnosti oddlužení” jsou vysvětleny další související změny zavedené s účinností od 1. 1. 2014 spočívající v tom, že:

−podle § 397 odst. 1 IZ insolvenční soud v pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, toto oddlužení povolí a otázku dlužníkovy věcné legitimace prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí (§ 399 až § 403 IZ),

pokud po povolení oddlužení věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, podle § 403 odst. 2 IZ včas (do skončení uvedené schůze věřitelů nebo do 10 dnů od zveřejnění výsledků hlasování mimo schůzi věřitelů v insolvenčním rejstříku) nenamítli skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (tedy neuplatnili ani námitky o subjektivní nepřípustnosti oddlužení pro dluhy z podnikání), podle nové poslední věty cit. ustanovení platí, že souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání; konstruuje se tak fikce jejich souhlasu s oddlužením ve smyslu § 389 odst. 2 písm. a) IZ, tj. žádnou případnou přihlášenou pohledávku z podnikání dlužníka pak nelze považovat za dluh z podnikání, který by dlužníkovu oddlužení překážel.

To znamená, že je-li oddlužení povoleno, k definitivnímu uzavření otázky subjektivní přípustnosti oddlužení dlužníka dojde následně v režimu § 403 IZ (v souvislosti s hlasováním věřitelů o způsobu oddlužení), kdy absence včasných (relevantních) námitek věřitelů o tom, že některá z přihlášených pohledávek má podnikatelskou povahu, činí tuto skutečnost nadále (nezvratně) bezvýznamnou.

Skutečnosti zakládající nepřípustnost oddlužení podle § 395 IZ

Pokud jde ale o skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle § 395 IZ (část 9.3.1), je k nim insolvenční soud povinen přihlédnout vždy (z úřední povinnosti) bez ohledu na to, zda vyšly najevo z námitek věřitelů (byť i neoprávněných či opožděných) anebo jinak. Na tom nic nemění skutečnost, že věřitel, který na schůzi věřitelů o způsobu oddlužení nehlasoval, popřípadě nepodal námitky, není legitimován k podání odvolání proti rozhodnutí soudu o schválení oddlužení (§ 406 odst. 4 IZ, část 9.5). Nepřípustnost oddlužení podle § 395 IZ zjištěná až po schválení oddlužení je důvodem k jeho zrušení podle § 418 IZ (část 9.7). Výjimkou z důvodů pro neschválení oddlužení či zrušení schváleného oddlužení podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ může být situace, kdy nezajištění věřitelé (oproti návrhu dlužníka) prosadili usnesením schůze věřitelů formu oddlužení, jež neskýtá předpoklad jejich zákonné minimální 30% míry uspokojení (k tomu viz výklad v závěru části 9.4.2).

Projednání námitek

Námitky věřitelů proti přípustnosti oddlužení, jež byly podány včas a osobami k tomu oprávněnými, projedná insolvenční soud při jednání, k němuž předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky (§ 403 odst. 3 IZ). Se souhlasem těchto osob přítomných na schůzi věřitelů lze od nařízení zvláštního jednání upustit a místo toho s nimi námitky projednat přímo na schůzi věřitelů.

Podle výsledku projednání námitek insolvenční soud podle § 404 IZ buď oddlužení schválí (§ 406 IZ), nebo neschválí a na majetek dlužníka prohlásí konkurs (§ 405 odst. 2 IZ). Takové rozhodnutí soud vydá neprodleně po skončení vlastního projednání námitek, anebo po uplynutí lhůty k podání námitek, v níž žádné podány nebyly (anebo byly podány jen námitky opožděné či osobami neoprávněnými) a jednání o námitkách se tudíž nekonalo.

Judikatura

K podmínkám účinnosti námitky subjektivní nepřípustnosti oddlužení vyjádřené na schůzi věřitelů nesouhlasem s oddlužením vysloveným věřitelem přihlášené pohledávky z podnikání viz závěry usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. KSHK 35 INS 17480/2016, 2 VSPH 206/2016-B-17 ze dne 27. 2. 2017 (citace z odůvodnění):

„V napadeném usnesení soud prvního stupně shledal, že řešení úpadku dlužníků oddlužením, jehož se domáhají, brání ve smyslu § 389 IZ dluh z podnikání dlužnice vůči Finančnímu úřadu, když tento věřitel na schůzi věřitelů vyslovil nesouhlas s oddlužením

Nahrávám...
Nahrávám...