182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.7.2021