182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění účinném k 13.11.2020