Input:

9.2.1.1.1 Akreditované osoby

15.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1.1.1
Akreditované osoby

Mgr. Ivana Mlejnková

Do insolvenčního zákona byla jeho novelou provedenou zákonem č. 64/2017 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 vtělena nová část třetí nazvaná AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ (§ 418a až 418l).

Tato právní úprava je spojena se současnou změnou spočívající v tom, že s účinností od 1.7.2017 je prostřednictvím nového ust. § 390a IZ (ve spojení zejména s novým zněním § 97 odst. 5 IZ a dalšími novelizovanými ustanoveními) zavedeno povinné zastoupení dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení (a též insolvenčního návrhu, pokud jsou oba návrhy podávány společně dle § 390 odst. 1 věty prvé IZ) odborně kvalifikovanou osobou.

K tomu viz část Podání návrhu kvalifikovanou osobou, ve které je vysvětleno, že není-li vybaven příslušnou kvalifikací (stanoveným vzděláním) sám dlužník, nebo osoba jednající jménem dlužníka – právnické osoby dle § 21 OSŘ (§ 390a odst. 2 IZ), musí za něj návrh na povolení oddlužení (a též současný insolvenční návrh) sepsat a podat jedině

a) advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, kteří mohou za tuto službu, již jsou oprávněni poskytovat ex lege, účtovat dlužníku odměnu ve stanovené maximální výši 4 000 Kč (při společném oddlužení manželů 6 000 Kč), anebo

b) akreditovaná osoba, jíž je veřejně prospěšná (nezisková) právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti (dále jen „,ministerstvo”) udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle právní úpravy obsažené v komentované nové části třetí IZ (hlavě I.); akreditované osoby poskytují předmětné služby při oddlužení bezplatně (právo na odměnu ani na jiná plnění jim nenáleží).

Ministerstvo je povoláno vykonávat vůči akreditovaným osobám dohled (část třetí IZ, hlava II.), kontrolovat, zda služby v oblasti oddlužení poskytují v souladu s IZ, a jejich zjištěná pochybení sankcionovat v rámci svojí správně-trestní (sankční) pravomoci. Ministerstvo je oprávněno sankčně zakročit i vůči subjektům, které poskytují předmětné služby bez udělené akreditace. Pokud akreditovaný subjekt přestane splňovat podmínky pro udělení akreditace, nebo bude závažně či opakovaně porušovat své povinnosti, je ministerstvo oprávněno rozhodnout o zrušení udělené akreditace.

Podle důvodové zprávy dané novely (zákona č. 64/2017 Sb.) je cílem komentované nové právní úpravy odstranit dosavadní problém „oddlužovacího byznysu” komerčních subjektů, využívajících nedostatečné informovanosti dlužníků o jiných možnostech skutečné právní pomoci již před zahájením samotného insolvenčního řízení a poskytujících jim tzv. „na černo” služby při podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu, a to vesměs nekvalifikovaně a za značnou úplatu. Cílem nové právní úpravy v této oblasti – jak plyne z důvodové zprávy - je tedy učinit dané prostředí transparentním, umožnit poskytování služeb souvisejících s institutem oddlužení pouze osobám, které mají dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby byl v této - pro dlužníka zvlášť citlivé - oblasti zajištěn kvalitní servis, a to primárně bezplatně - prostřednictvím akreditovaných osob (za přiměřenou úplatu může službu poskytovat pouze okruh subjektů oprávněných k tomu ex lege). Odstranění břemene vstupních nákladů osob, které se svoji tíživou finanční situaci snaží řešit prostřednictvím institutu oddlužení, by pak – jak předpokládá důvodová zpráva - mělo vést k širší dostupnosti tohoto institutu.

Nutno ale upozornit na zvláštní přechodné ustanovení obsažené v Čl. II. bodu 1. zákona č. 64/2017 Sb. (novely), které stanoví přechodné období 12 měsíců počínající od účinnosti této novely (od 1. 7. 2017), během kterého návrh na povolení oddlužení, či též s ním spojený insolvenční návrh,

  1. bude oprávněna podat za dlužníka právnická osoba, která nemá akreditaci, ale nejméně 6 předchozích měsíců vykonávala neziskově činnost odpovídající službám v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a IZ (aniž by ovšem měla nárok na odměnu za tuto službu, a budou se na ni obdobně vztahovat z nové úpravy části třetí IZ ustanovení § 418g odst. 1 až 3 IZ a všechna ustanovení hlavy druhé – viz níže),
  2. ve skutečnosti budou tyto návrhy akceptovány i v případě, že byly za dlužníka podány právnickou osobou, která k tomu není oprávněna, neboť nemá akreditaci ani není ani osobou ad 1) - k této vadě se nebude přihlížet;

to znamená, že budou-li uvedené návrhy podány za dlužníka ve stanoveném  přechodném období kteroukoliv právnickou osobou (jinak k tomu neoprávněnou), nebude dán důvod k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle § 393 odst. 3 IZ a ohledně s ním spojeného insolvenčního návrhu nenastane dle § 97 odst. 5 IZ následek, že se k němu nepřihlíží (k tomu viz výklad v části Podání návrhu kvalifikovanou osobou).

Hlava I. - Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Ustanovení § 418a IZ

Ve spojení s § 390a odst. 1 písm. b) IZ stanoví, že pod pojmem služeb poskytovaných akreditovanými osobami v oblasti oddlužení se rozumí sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu (viz shora) a další činnosti s tím nezbytně spojené. V rámci těchto dalších nutných činností demonstrativně vypočítává poradu s klientem a odstranění vad návrhu, tj. činnosti, které jsou nezbytné pro přípravu bezvadného podání a doložení všech příloh. Takto jsou vytyčeny úkony (činnosti) akreditované osoby, za které jí dle § 390a odst. 4 IZ nenáleží odměna ani jiné plnění.

Ustanovení § 418b IZ - podmínky pro udělení akreditace

Zakotvuje podmínky, které musí žadatel o akreditaci splňovat. Z odstavce 2 plyne, že žadatelem může být jen právnická osoba, a to veřejně prospěšná (ve smyslu § 146 NOZ), která současně splňuje tyto podmínky:

  • má vlastnické nebo jiné užívací právo k prostorám, v nichž mají být poskytovány služby v oblasti oddlužení,

  • je bezúhonná a tuto podmínku splňují i její zakladatelé, členové, členové jejího statutárního orgánu, členové jejího kontrolního orgánu a ti zaměstnanci a jiné osoby ve smluvním vztahu, kteří se podílejí na poskytování služeb v oblasti oddlužení; za bezúhonnou osobu se pro daný účel nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování služeb v oblasti oddlužení nebo činností s nimi srovnatelných, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen,

  • nemá za posledních 5 letech předcházejících dni podání žádosti zrušenu akreditace podle § 418f odst. 2 IZ ,

  • má ve smluvním vztahu alespoň jednu fyzické osoby, která je odborně způsobilá k poskytování služeb v oblasti oddlužení; za takovou odborně způsobilou se považuje osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva nebo ekonomie na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, vzdělání v oborech práva nebo ekonomie na vysoké škole v zahraničí, anebo pokud je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů,

  • má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení.

Požadavkem veřejné prospěšnosti právnické osoby (žadatele) – jak vysvětluje důvodová zpráva – není míněno, že by daná právnická osoba musela mít takový status, ale postačuje pouze samotné naplnění podmínek veřejné prospěšnosti dle NOZ. Správní orgán v rámci řízení o udělení akreditace sám posoudí, zda jsou podmínky stanovené v NOZ splněny. Touto cestou má být dosaženo eliminace osob, které by se danou činností pouze obohacovaly na úkor dlužníků, jako tomu bylo dosud.

Ustanovení § 418c IZ – Žádost o akreditaci

O žádosti o udělení akreditace rozhoduje ministerstvo ve správním řízení, jež je obecně upraveno ve správním řádu (zákoně č. 500/2004 Sb.), který také vymezuje obecné náležitost takového podání. Nad jejich rámec se pak v odstavci 1 stanoví zvláštní náležitosti podání – žádosti, a to požadavkem uvedení adresy, kde se nacházejí prostory, v nichž budou služby v oblasti oddlužení poskytovány, a v odstavci 2 je pak stanoven seznam povinných příloh, které žadatel dokládá k prokázání splnění podmínek pro udělení akreditace stanovených v § 418b odst. 2 IZ. Po žadateli se přitom (viz další odstavce komentovaného ustanovení) nevyžaduje, aby spolu s žádostí přiložil doklady, jejichž opisy si ministerstvo může opatřit bez nutnosti vynaložení vysokých nákladů samo – úředně ověřený výpis z Rejstříku trestů českého občana nebo české právnické osoby, úředně ověřený elektronický opis jejího zakladatelského právního jednání, je-li založeno ve sbírce listin a je-li uchováváno v elektronické podobě, stejně jako výpis údajů zapisovaných do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jsou-li tyto uchovávány v elektronické podobě. Právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících, jejichž listiny ukládané do sbírky listin jsou vedeny pouze v listinné podobě ve smyslu § 3 odst. 2 a 3 cit. zákona, jsou povinny žádost doložit ověřeným opisem zakladatelského právního jednání nebo ověřeným výpisem z veřejného rejstříku. Této povinnosti nejsou zproštěny ani právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku neupraveného zákonem o veřejných rejstřících (např. veřejný rejstřík podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech), neboť právní úprava jiných veřejných rejstříků nemusí nutně ministerstvu garantovat možnost získat bezplatně úředně ověřený opis uvedených dokumentů elektronickou cestou.

Ustanovení § 418d IZ – Rozhodnutí o udělení akreditace

Upravuje proces rozhodování o udělení akreditace, který ministerstvo provádí ve správním řízení a použije se tak pro něj subsidiárně (v otázkách neupravených v IZ) správní řád. V odstavci 1 je stanoveno časové omezení akreditace na dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o jejím udělení s tím, že na udělení akreditace není právní nárok – záleží jen na správním uvážení ministerstva, zda žadatel splňuje stanovené podmínky a zda je vhodným adeptem pro udělení akreditace. Proto je také vyloučena možnost převodu akreditace na jinou osobu, či přechodu na právního nástupce.

V odstavci 2 jsou předepsány (nad rámec obecných náležitostí rozhodnutí podle správního řádu) požadavky na obsah rozhodnutí o udělení akreditace, jimiž je identifikační číslo přidělené akreditované osobě a adresa místa, kde se nacházejí prostory, v nichž budou poskytovat služby v oblasti oddlužení, kdy tyto údaje (skutečnosti) jsou významné pro potřeby evidence ve veřejně dostupném seznamu akreditovaných osob, který vede ministerstvo dle § 418h IZ (viz níže).

Ustanovení § 418e IZ – Změna a prodloužení akreditace

Zakotvuje povinnosti akreditované osoby informovat ministerstvo do 15 dnů o nastalých změnách údajů obsažených v rozhodnutí o akreditaci (např. změny názvu právnické osoby či adresy místa prostor, v nichž mají být poskytovány služby), což je nezbytné pro aktualizaci seznamu akreditovaných osob. Oznámení se považuje za správní žádost o změnu rozhodnutí o udělení akreditace, resp. aktualizace tohoto rozhodnutí (odstavce 1 a 2).

V odstavci 3 je pak upravena možnost prodloužení akreditace, o něž je třeba zažádat ještě před koncem platnosti dosavadní akreditace. Zároveň se stanovuje fikce, že do vydání rozhodnutí o prodloužení akreditace se na žadatele hledí jako na akreditovanou osobu oprávněnou vykonávat činnost podléhající akreditaci, resp. že akreditace nepozbude platnosti až do okamžiku, kdy ministerstvo pravomocně rozhodne o prodloužení její akreditace.

Ustanovení § 418f IZ – Zrušení a zánik akreditace.

Ministerstvo podle odstavce 1 akreditaci zruší vždy