Input:

8.6.5.2 Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů

24.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.5.2
Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů

JUDr. Sylva Rychtalíková

Hlasování mimo schůzi věřitelů

O přijetí reorganizačního plánu mohou věřitelé vždy hlasovat i mimo schůzi věřitelů (korespondenčním způsobem prostřednictvím hlasovacích lístků).

K hlasování mimo schůzi věřitelů může dojít

  1. po zahájení insolvenčního řízení (§ 346 odst. 1 IZ),
  2. ještě před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, tj. před zahájením insolvenčního řízení (§ 345 odst. 1 IZ), jestliže věřitelé měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musejí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (§ 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu),

tato úprava umožňuje dlužníkovi, aby reorganizační plán – ještě před zahájením insolvenčního řízení – se svým věřiteli (ve své režii) projednal a získal k věci jejich relevantní stanovisko, to ovšem za předpokladu, že jejich hlasování bude provedeno zákonem předepsaným korespondenčním způsobem prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací lístek – nepovinný formulář

Náležitosti hlasovacího lístku [ve smyslu § 346 odst. 4 IZ a zmocňovacího ust. § 431 písm. a) IZ] stanoví příslušný prováděcí předpis, a to - s účinností od 1. 7. 2017 - vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení, v § 3 až 7 (předtím byly tyto náležitosti stanoveny v § 19 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení). Tyto předepsané náležitosti jsou popsány viz Hlasovací právo.

K hlasování o přijetí reorganizačního plánu lze užít (nepovinný) formulář hlasovacího lístku, který je (i s pokyny k jeho vyplnění) v listinné podobě (určené k ručnímu vyplnění) i v elektronické podobě uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti – viz www.justice.cz v sekci Formuláře ke stažení, konkrétně pod URL adresou https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR .

Podmínky účinného hlasování mimo schůzi věřitelů

V návaznosti na obecnou úpravu hlasování věřitelů korespondenčním způsobem – „Hlasovacími lístky” – zakotvenou v § 50 odst. 2 IZ je hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů speciálně upraveno v § 346 IZ, a to jak pro případ hlasování před zahájením insolvenčního řízení, tak pro případ hlasování uskutečněného až po jeho zahájení.

Podle § 346 odst. 1 a 2 IZ v případě hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů se k hlasu věřitele přihlíží jen za těchto kumulativních podmínek:

  1. hlasoval písemně, a to podáním výslovně označeným jako „Hlasovací lístek”, (pokud nepoužil zveřejněný formulář), na kterém je úředně ověřena pravost jeho podpisu a které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, je z něj nepochybné, jak věřitel hlasoval, a má všechny (ostatní) náležitosti předepsané ve vyhlášce č. 191/2017 Sb.,
  2. takovéto řádné podání (hlasovací lístek)
    • v případě hlasování před zahájením insolvenčního řízení (§ 346 odst. 2 IZ) bylo doručeno dlužníkovi nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu (v délce nikoli kratší než 15 dnů) stanovil a známým