Input:

11.3.3 Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka (vratitelný přeplatek)

10.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.3
Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka (vratitelný přeplatek)

Ing. Romana Nováková

Pohledávky za majetkovou podstatou

V insolvenčním řízení mají postavení pohledávek za majetkovou podstatou jednak pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria a jsou vymezeny taxativním výčtem v § 168 odst. 1 IZ, jednak pohledávky, které vznikly po rozhodnutí o úpadku a jsou vymezeny v § 168 odst. 2 IZ, nebo je jako pohledávku za majetkovou podstatou výslovně označuje jiné ustanovení IZ (část Pohledávky za majetkovou podstatou). Stejné postavení – coby pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - mají v insolvenčním řízení, bez ohledu na dobu jejich vzniku, pohledávky taxativně vymezené v § 169 odst. 1 IZ či výslovně tak označené v jiných ustanoveních IZ (část. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou). To znamená, že pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými jsou jen ty pohledávky, které IZ (jedině tento zákon) za takové pohledávky výslovně označuje.

Jde o přednostní pohledávky, které se uplatňují nikoliv přihláškou, nýbrž uplatňují se v režimu stanoveném v § 203 IZ (viz část Jiné způsoby uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení) písemně u osoby s dispozičními oprávněními, kterou je od prohlášení konkursu insolvenční správce, jinak sám dlužník (§ 229 IZ); takto nemusejí být písemně uplatněny (považují se uplatněné ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního předpisu) jen pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců uvedené v § 169 odst. 1 písm. a) IZ. Pohledávky v režimu za majetkovou podstatou, jestliže nespadají mezi pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení podle § 170 IZ (viz část Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení), se uspokojují – v závislosti na stavu majetkové podstaty – pořadem práva (podle termínu splatnosti) v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 3 a § 169 odst. 3 IZ). Jestliže je úpadek dlužníka řešen způsobem, při němž se vydává rozvrhové usnesení (tedy konkursem nebo oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty), pohledávky v režimu za majetkovou podstatou se uspokojují – jestliže to stav majetkové podstaty umožňuje – nejpozději před vydáním rozvrhového usnesení (§ 305 odst. 1 IZ), a to zcela nebo poměrně v režimu § 305 odst. 2 ve spojení s § 297 IZ (viz část Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou ). Výše pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených tak v konečném důsledku limituje i míru poměrného uspokojení ostatních nepřednostních (nezajištěných) pohledávek, které se v insolvenčním řízení uplatňují přihláškou, a které se uspokojují (jsou-li v insolvenčním řízení zjištěny) v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku dlužníka (§ 165 IZ).

V souladu s § 168 odst. 2 písm. e) IZ ustanovení § 242 DŘ určuje, že pohledávkami za majetkovou podstatou jsou daňové pohledávky vzniklé v důsledku daňových povinností vzniklých v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení. Podle § 168 odst. 2 písm. e) IZ jsou přitom pohledávkami za majetkovou podstatou, jestliže vznikly po rozhodnutí o