dnes je 28.9.2023

Input:

5.3.3.6 Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

22.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.6
Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

JUDr. Jolana Maršíková

Reorganizace, popř. jen úpadek - vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem

X.Y

(řádné označení adresáta – věřitele dle § 103 odst. 1 IZ, u procesně zastoupeného věřitele též označení jeho zástupce, jemuž bude vyrozumění doručeno)

Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka ………………………… (řádné označení dlužníka) vedeného u ………………………… (označení insolvenčního soudu) pod sp. zn. …………………………, ve kterém bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o povolení reorganizace usnesením čj. …..………… ze dne …..………… (jestliže o úpadku a o povolení reorganizace bylo rozhodnuto odlišnými usneseními, nutno specifikovat každé zvlášť), Vám podepsaný ustanovený insolvenční správce tímto sděluje, že při přezkumném jednání, které se konalo dne …..………… a kterého jste se nezúčastnil, byla jako nevykonatelná přezkoumána a popřena tato Vaše přihlášená pohledávka:

pohledávka uplatněná přihláškou ze dne … evidovanou pod …..……… (uvést označení přihlášky P1, P2 atd.)

  • - výše přihlášené pohledávky: …..………
  • - důvod pohledávky uvedený v přihlášce: …………………………
  • - uplatněné pořadí - právo na uspokojení ze zajištění: ………………………… (jeho specifikace, bylo-li uplatněno; v případě pohledávky, u které je dle § § 166 věty druhé IZ uplatněno právo na uspokojení pouze ze zajištění majetkem náležejícím do majetkové podstaty a která tak nesměřuje vůči dlužníku, je třeba uvést v rámci výše a důvodu pohledávky i příslušnou třetí osobu, vůči které pohledávka s uplatněným zajištěním směřuje).

/V případě vícerých popřených přihlášených samostatných pohledávek je třeba každou z nich takto jednotlivě specifikovat, i kdyby byly uplatněny jednou přihláškou – například jako P1, P2, nebo P1/1, P1/2 atd.; i jednotlivé druhy příslušenství pohledávky jsou samostatně přezkoumávaným nárokem)

Popřeno bylo uplatněné právo na uspokojení pohledávky ze zajištění (v případě vícerých popřených pohledávek uvést č. pohledávky, a to (výběr podle situace):

  • insolvenčním správcem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše nebo )

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

  • dlužníkem

v celém rozsahu - zčásti (výběr podle toho, zda má popírající pohledávku za nezajištěnou zcela nebo jen do určité výše nebo )

z důvodu ………………………… (uvést důvody popření pohledávky a to, jaké pořadí uspokojení podle popírajícího pohledávce přísluší).

Poučení:

Dlužníkovo popření pohledávky má od nastolení účinků povolení reorganizace (od zveřejnění takového rozhodnutí v insolvenčním rejstříku), po dobu trvání reorganizace, tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.

(Uvést jen v případě popření učiněného také nebo pouze dlužníkem)

Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Popření pořadí pohledávky nemá vliv na pravost nebo výši pohledávky.

Popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění ohledně zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníkovi uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 první část věty druhé IZ), má však v případě plného popření tohoto práva účinky

Nahrávám...
Nahrávám...