dnes je 1.2.2023

Input:

9.3.2.1 Zpráva pro oddlužení, zpráva o přezkumu, rozhodnutí o subjektivní ne/přípustnosti oddlužení

18.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3.2.1
Zpráva pro oddlužení, zpráva o přezkumu, rozhodnutí o subjektivní ne/přípustnosti oddlužení

Mgr. Ivana Mlejnková

Lhůta k podání zpráv

Jestliže insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku dlužníka spojil rozhodnutí o povolení oddlužení (§ 148 odst. 3 IZ), pak – v právním režimu účinném od 1.7.2017 - podle § 136 odst. 2 písm. f) IZuloží insolvenčnímu správci podat, spolu se soupisem majetkové podstaty, také zprávu pro oddlužení upravenou v § 398a IZ a zprávu o přezkumu upravenou v § 410 odst. poslední větě 2 IZ, a to nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, která - dle změny nastalé s účinností od 1.6.2019 (novela provedená zákonem č. 31/2019 Sb.) i v tomto případě činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku (jestliže bylo vydáno od 1.6.2019, viz přechodné ustanovení novely); předtím tu přihlašovací lhůta činila jen 30 dnů (podle § 136 odst. 3 IZ ve znění účinném do 31.5.2019). K tomu viz část Rozhodnutí o úpadku a dále část Povolení oddlužení.

Lhůta k podání obou zpráv počítaná od rozhodnutí o úpadku (vydaného od 1.6.2019) tedy činí 3 měsíce (2 měsíce + 30 dnů)..

Dlužno dodat, uvedená lhůta má povahu pořádkové procesní lhůty (s jejím marným uplynutím zákon žádný přímý důsledek nespojuje), insolvenční soud ji může prodloužit – na žádost insolvenčního správce a jen v objektivně odůvodněných případech, kdy tyto důvody nebyly správcem nikterak nezaviněny. Třebaže lze takové případy předpokládat, insolvenční soud nemůže důvody takového opatření nijak předjímat, tj. nepřipadá v úvahu, aby tuto lhůtu předem (již při povolení oddlužení) určil jinak (delší).

A) ZPRÁVA PRO ODDLUŽENÍ

V případě rozhodnutí o povolení oddlužení spojeného s rozhodnutím o úpadku je zpráva pro oddlužení ve spojení se soupisem majetkové podstaty a zprávou o přezkumu podkladem zejména k posouzení splnění podmínek přípustnosti oddlužení dle § 395 IZ(ve znění účinném od 1.6.2019, část Zamítnutí návrhu) pro účely jeho schválení či neschválení (část Rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení), kdy současně takto – prostřednictvím informací o ekonomické nabídce dlužníka pro oddlužení - slouží k přijetí rozhodnutí o způsobu (formě) oddlužení (část Přijetí způsobu oddlužení); oddlužení přitom - s účinností od 1.6.2019 (dle výše uvedené novely, jestliže bylo rozhodnuto o úpadku od uvedeného data) – lze provést jen zpenežením majetkové podstaty anebo plněním splátkového se zpeněžením majetkové podstaty co primární formou oddlužení (část Způsoby oddlužení). Zpráva slouží též k posouzení eventuální žádosti dlužníka o určení nižších než zákonem určených splátek (pro případ oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžním majetkové podstaty), pokud ji dlužník podle § 391 odst. 2 IZ a § 398 odst. 5 IZ (ve znění účinném od 1. 6. 2019) řádně a včas podal (viz část Způsoby oddlužení. ve druhé pasáži pod názvem „SOUDEM STANOVENÁ JINÁ VÝŠE SPLÁTKY pro splátkový kalendář”). Uvedeným účelům odpovídají stanovené náležitosti zprávy pro oddlužení.

Náležitosti

Zprávu pro oddlužení insolvenční správce podle § 398a odst. 1 a 2 a dalších ustanovení IZ (ve znění účinném od 1.6.2019) sestaví s těmito náležitostmi:

a) upozorní na případné jím zjištěné skutečnosti bránící schválení oddlužení (na skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) – viz § 403 odst. 1 IZ (část Námitky věřitelů o nepřípustnosti oddlužení ),

b) zhodnotí předpokládané plnění věřitelům při realizovaných způsobech oddlužení, tj. pro případ provedení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty či formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,

c) odůvodní ocenění položek soupisu majetkové podstaty,

d) uvede hodnotu obydlí dlužníka určenou dle příslušného prováděcího předpisu ve smyslu ust. § 398 odst. 6 IZ [zavedeného s účinností od 1.6.2019, viz část. Způsoby oddlužení ad B) a zejména část Provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty],

e) navrhne způsob řešení (provedení) oddlužení,

f) navrhuje-li provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

 • v případě dlužníka – podnikatele - navrhne a zdůvodní výši zálohové splátky z jeho příjmů z podnikání dle ust. § 398b odst. 2 IZ (zavedeného s účinností od 1.6.2019, viz část Provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty pasáž [2] pod heslem „Splátky z podnikatelských příjmů”),

 • připojí propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů,

 • připojí návrh distribučního schématu splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele, jež obsahuje výčet jednotlivých nezajištěných věřitelů a jejich pohledávek, které mají být do případného splátkového kalendáře pojaty, a vypočtený poměr jejich uspokojení; toto distribuční schéma – jestliže zpráva pro oddlužení v dále popsaném námitkovém řízení obstojí – bude soudem použito pro případné rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty ve smyslu § 406 odst. 3 písm. a) IZ [viz část Rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení ad B)- 2)]; k sestavení tohto distribučního schématu viz také poznámku níže;

 • uvede, zda dle ust. § 398 odst. 7 a § 406 odst. 3 písm. f) IZ [zavedených s účinností od 1.6.2019] za účelem předcházení budoucímu úpadku navrhuje uložit dlužníku v rozhodnutí o schválení oddlužení povinnost využít služeb odborného sociálního poradenství poskytovaného registrovaným poskytovatelem socálních služeb a v jakém rozsahu (dlužníku lze uložit využití této služby v celkovém maximálním rozsahu 100 hodin, tato služba se mu pak poskytuje bez úhrady nákladů),

 • vyjádří se k případné žádosti dlužníka o určení nižších splátek (viz shora),

g) je-li do majetkové podstaty zahrnuta nemovitá věc, připojí znalecký posudek, který k ocenění obvyklé ceny dané nemovité věci na účet majetkové podstaty pořídí, pokud jiný aktuální znalecký posudek není k dispozici (část Soupis majetkové podstaty).

- distribuční schéma splátkového kalendáře ad f)

Při sestavení příslušného distribučního schématu splátkového kalendáře pro jednotlivé nezajištěné věřitele - viz shora třetí odrážka pod písmenem f) - insolvenční správce vezme v úvahu pravidla uspokojování, pokud jde o „popřené pohledávky”, „pohledávky vázané na odkládací podmínku” a „podřízené pohledávky” vyložená pod heslem „VYSVĚTLIVKY ke splátkovému kalendáři v bodu 5) části Rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení ad B) - 2). Obsahem distribučního schématu zásadně nejsou – již existující, ale dosud neuspokojené - pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávky jim na roveň postavené (§169 IZ), kterým náleží přednostní uspokojení před pohledávkami nezajištěných věřitelů, včetně nároků insolvenčního správce z titulu jeho odměny a náhrady hotových výdajů, a které proto musí insolvenční soud v rozhodnutí vždy označit, a to při respektování pořadí jejich placení stanoveného (s účinností od 1.6.2019) výslovně v § 398 odst. 4 IZ K tomu viz opět část Rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení ad B) – 2) a „VYSVĚTLIVKY ke splátkovému kalendáři v bodu 6). Dodáváme, že v případě společného insolvenčním řízení manželů vedeného v režimu § 394a IZ je třeba již v rámci přezkumu rozlišit případné totožné pohledávky přihlášené vůči oběma manželům tak, aby v tomto jejich společném řízení nebyly přezkoumány a uspokojovány duplicitně (viz část Společné oddlužení manželů).

Povinný elektronický formulář

K sestavení zprávy pro oddlužení je určen formulář, který je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti – viz www.justice.cz v sekci Formuláře ke stažení, konkrétně pod URL adresou https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR . S ohledem na ust. § 80a odst. 2 IZ (zavedené s účinností od 1.6.2019, novelou provedenou zákonem č. 31/2019 Sb.) insolvenční správce k předložení zprávy pro oddlužení je povinen použít její zveřejněný formulář, a to v jeho elektronické podobě, a takto učinit příslušné podání předepsaným elektronickým způsobem (§ 80a odst. 1 věta první IZ).

K tomu nutno dodat, že požadavek předložení podání (zde zprávy pro oddlužení) na elektronickém formuláři je splněn, jen pokud formulář byl v jeho elektronické podobě vyplněn, uložen a takto – předepsaným elektronickým způsobem - zaslán insolvenčnímu soudu (v opačném případě není zachována jeho elektronická podoba a s tím související vnitřní datová struktura dokumentu). Vzhledem k tomu pak v případě zprávy pro oddlužení nepřichází v úvahu užití výjimky o případné akceptaci listinného podání podle § 80a odst. 1 věty druhé IZ.

Pokud by insolvenční správce nepodal zprávu pro oddlužení na příslušném elektronickém formuláři nebo nikoli předepsaným elektronickým způsobem, jde o vadu podání (viz § 80a odst. 3 IZ, do 31.5.2019 odst. 2), již insolvenční soud (protože ohledně tohoto podání IZ nestanoví jinak) odstraňuje postupem podle § 43 OSŘ s tím, že dokud nebude odstraněna, k takto vadně podané zprávě se podle § 43 odst. 2 věty druhé OSŘ nepřihlíží.

B) ZPRÁVA O PŘEZKUMU

V případě rozhodnutí o povolení oddlužení spojeného s rozhodnutím o úpadku se přezkoumání přihlášených pohledávek – včetně jejich uznávání či popírání ze strany dlužníka a insolvenčního správce – neděje prostřednictvím přezkumného jednání podle § 190 a § 191 IZ, nýbrž náhradní zvláštní procedurou popsanou podrobně v části Přezkoumání pohledávek , kdy k zaujetí stanoviska insolvenčního správce a dlužníka k jednotlivým přihlášeným přezkoumávaným pohledávkám (k jejich uznání či popření) a k vyznačení tohoto stanoviska do seznamu přihlášených pohledávek dochází na osobním jednání insolvenčního správce s dlužníkem, jehož skončením je (podle § 410 opdst. 2 IZ ve znění účinném od 1.6.2019) přezkoumání přihlášených pohledávek ukončeno (k tomu viz níže pod heslem „Ukončení přezkumu”). Tuto proceduru insolvenční správce završí zprávou o přezkumu upravenou v 410 odst. 2 poslední větě IZ, již předloží insolvenčnímu soudu ve shora uvedené lhůtě a s níž insolvenční soud dále naloží (stejně jako se zprávou pro oddlužení) postupem podle § 398a odst. 4 až 6 IZ s tím, že pak o této zprávě (tj. jen o zprávě o přezkumu) rozhodne způsobem stanoveným v § 410 odst. 3 a 4 IZ – viz níže pod heslem „POSTUP PO PŘEDLOŽENÍ ZPRÁV”.

Náležitosti

Zpráva o přezkumu fakticky nemá vlastní (zvláštní) obsah. Podle § 410 odst. 2 poslední věty IZ sestává z těchto součástí:

 1. záznam o jednání s dlužníkem podepsaný insolvenčním správcem a dlužníkem (viz část Přezkoumání pohledávek ),
 2. seznam přihlášených pohledávek sestavený insolvenčním správcem podle § 189 odst. 1 IZ (ve znění účinném od 1. 7. 2017), ve kterém u každé z pohledávek zařazených do seznamu výslovně uvede – nejpozději při osobním jednání ad a) vyznačí - také to, zda ji on sám či dlužník uznává anebo popírá (a z jakého důvodu) a zda nebyla popřena některým z přihlášených věřitelů; stanovisko dlužníka bude vyznačeno také v příloze seznamu „Přehled stanovisek dlužníka”, který opatří svým svým vlastnoručním podpisem – viz část Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek ad C),
 3. doklad o písemném vyrozumění věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla - insolvenčním správcem nebo dlužníkempopřena, tedy text zaslaného správcova vyrozumění (obsahujícího náležité poučení o dalším postupu, tedy o lhůtě k podání příslušné odporové žaloby dle § 198 odst. 1 IZ a následcích marného uplynutí této lhůty) s dokladem o jeho doručení dotčenému věřiteli (srov. § 410 odst. 2 věta třetí IZ);

takové vyrozumění (se stejným poučením o dalším postupu) ovšem insolvenční správce musí učinit (a tudíž i doložit) rovněž ve vztahu k věřiteli vykonatelné pohledávky popřené jím nebo dlužníkem pouze co do jejího pořadí, neboť tehdy vykonatelnost pohledávky nemá významu - viz část Spory o pravost, výši či pořadí nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkem, odkazující také na vzory příslušných písemných vyrozumění správce v části Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem a Oddlužení - Vzor vyrozumění o popření pořadí vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem či dlužníkem .

Povinný elektronický formulář

Také k sestavení a předložení samotné zprávy o přezkumu je určen formulář uveřejněný na výše uvedených internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, který podle § 80a odst. 2 IZ od 1.6.2019 je insolvenční správce povinen použít - v jeho elektronické podobě - a takto učinit příslušné podání předepsaným elektronickým způsobem (§ 80a odst. 1 věta první IZ).

Stejně tak pro seznam přihlášených pohledávek [součást zprávy ad b) shora] je předepsán a uveřejněn povinný elektronický formulář (§ 189 odst. 4 IZ); u tohoto seznamu se ale požadavek dodržení formy elektronického formuláře netýká jeho přílohy Přehled stanovisek dlužníka” - viz výklad viz Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášek ad C).

K pořízení záznamu o jednání s dlužníkem konaném dle § 410 odst. 2 IZ [co další součásti zprávy ad c) shora] je sice rovněž uveřejněn příslušný elekronický formulář, leč správce není povinnen jej užít, pokud záznam předkládá insolvenčnímu soudu v originálu s podpisem dlužníkem, a to ani ve smyslu zmíněného ust. § 80a odst. 2 IZ (ve znění účinném od 1.6.2019), neboť toto ustanovení vyžadující využití elektronického formuláře se nevztahuje na ta podání insolvenčního správce (či jejich přílohy), která je třeba opatřit podpisem dlužníka, a o takové podání se právě jedná v případě originálu předmětného záznamu (obdobě je tomu ohledně výše zmíněné přílohy seznamu „Přehled stanovisek dlužníka”).

Opět platí, že pokud by insolvenční správce nepředložil soudu zprávu o přezkumu - jakož i seznam přihlášených pohledávek (vyjma jeho zmíněné přílohy) - na příslušném elektronickém formuláři nebo předepsaným elektronickým způsobem a pokud by tuto vadu přes výzvu insolvenčního soudu neodstranil, k takto vadně podané zprávě se podle § 43 odst. 2 věty druhé OSŘ nepřihlíží. Tentýž následek se týká i samotného seznamu přihlášených pohledávek, pokud by byl stižen stejnou neodstraněnou vadou.

POSTUP PO PŘEDLOŽENÍ ZPRÁV

Odstranění nesprávností zpráv, jejich zveřejnění

Podle § 398a odst. 3 IZinsolvenční soud zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení - jestliže byly podány náležitým způsobem a tedy k nim lze přihlížet (viz shora) - přezkoumá a odstraní (zpravidla po slyšení insolvenčního správce) případné chyby a nejasnosti v nich obsažené.

Jsou-li tyto zprávy (již) bezvadné, podle § 398a odst. 4 IZ insolvenční soud účastníky řízení (dlužníka a věřitele)

 • - uvědomí o podání obou zpráv jejich zveřejněním vyhláškou (zveřejní je v insolvenčním rejstříku podle § 71 odst. 3 IZ),
 • - uvědomí současně o tom, že do 7 dnů od zveřejnění obou zpráv v insolvenčním rejstříku mohou proti nim podat námitky; v případě Zprávy o přezkumu nelze uplatnit námitky vůči popěrnému úkonu (u této zprávy – vzhledem k absenci jejího vlastního obsahu – přicházejí v úvahu námitky jen ohledně jejích součástí, kdy nejspíše může jít o výhrady stran správnosti a úplnosti seznamu přihlášených pohledávek, správnosti vyznačení popěrného úkonu věřitele či dodržení jiných náležitostí seznamu plynoucích z § 189 odst. 1 IZ).

Fakticky tak dojde ke dvojímu zveřejnění zpráv v insolvenčním rejstříku: nejprve jakožto došlých podání vkládaných do insolvenčního spisu [§ 421 odst. 1 písm. b) IZ] a poté v rámci uvědomění účastníků o těchto zprávách s poučením o jejich námitkovém právu, k jehož uplatnění počíná běžet lhůta až od tohoto zveřejnění zpráv (§ 398a odst. 4 IZ). Ze shora uvedeného přitom plyne, že insolvenční soud provede uvědomení účastníků se zveřejněním zpráv vždy současně, tj. až budou obě bezvadné.

K tomu, z jakých důvodů insolvenční soud musí věnovat náležitou pozornost prověření obsahové správnosti obou zpráv před tím, než je zveřejní a předloží účastníkům k případným námitkám, je podáno vysvětlení níže pod heslem „Poznámka ke zprávám”.

Rozhodnutí o případných námitkách proti zprávám

Jestliže některý z účastníků řízení proti zprávě o přezkumu nebo proti zprávě pro oddlužení podá námitky, insolvenční soud podle § 398a odst. 5 IZstejnopis podaných námitek doručí insolvenčnímu správci a určí mu lhůtu, nikoliv delší než 10 dnů, k tomu, aby (podle povahy námitky) provedl

 • - případné doplnění přezkoumání přihlášených pohledávek či jinou opravu zprávy o přezkumu, nebo
 • - případnou opravu zprávy pro oddlužení.

V této soudem stanovené lhůtě pak insolvenční správce

 • - buď provede příslušnou opravu či doplnění té které zprávy napadené námitkami a předloží ji znovu v řádné podobě (zprávu pro oddlužení s náležitostmi podle § 398a odst. 1 a 2 IZ, zprávu o přezkumu s náležitostmi podle § 410 odst. 2 IZ), anebo
 • - sdělí insolvenčnímu soudu, že námitky neshledal důvodnými.

Za účelem projednání námitek insolvenční soud může (a tedy nemusí) nařídit jednání, ke kterému pak předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky.

Následně insolvenční soud podle § 398a odst. 6 IZrozhodne o námitkách, a to nejpozději v rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení (§ 405 odst. 1, § 406 IZ – viz část Rozhodnutí o neschválení či schválení oddlužení). Proti rozhodnutí o námitkách není odvolání přípustné.

(Pozn.: V § 398a odst. 6 IZ – i v dalších ustanoveních

Nahrávám...
Nahrávám...