dnes je 22.6.2024

Zveřejňování informací o insolvenčním řízení - insolvenční rejstříkyGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zveřejňování v insolvenčním rejstříku státu, který řízení zahájil

Místní (vedlejší) insolvenční řízeníGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravomoci insolvenčního správceGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenční sporyGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo dříve judikováno v rozsudku Soudního dvora ze dne 12. února 2009, Seagon, ve věci C-339/07, jsou soudy členského státu, na jehož území bylo zahájeno insolvenční řízení, příslušné pro vedení řízení o žalobách, které z insolvenčního řízení přímo…

Rozhodné právoGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení”) stanoví pro insolvenční řízení a jeho účinky jednotné kolizní normy členských států (jež neupravují přímo práva a povinnosti účastníků), které nahrazují předpisy…

Uznávání insolvenčního řízeníGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí o zahájení (vedení a skončení) insolvenčního řízení, jakož i rozhodnutí vydaná v přímé souvislosti s takovým řízením soudem členského státu, který je příslušný podle článku 3 (tj. pro zahájení hlavního či místního, resp. vedlejšího řízení) včetně…

Předběžná a ochranná opatřeníGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení”) obsahuje úpravu řady předběžných a ochranných opatření, které mají být zárukou účinnosti insolvenčního řízení a mají zabránit nekalému jednání, kterým si chce…

Insolvenční řízení proti skupiněGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení”) vytváří (srov. také důvodovou zprávu) specifický právní rámec pro řešení úpadku členů skupiny společností. Alternativní možnost v podobě standardního…

Informování věřitelů a přihlašování jejich pohledávekGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informování věřitelů o zahájení řízení - oznámení

Hlavní insolvenční řízeníGarance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení Rady (ES) č. 2015/848Garance

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztah ke státům Evropské unieArchiv

1.1.2023, JUDr. Peter Trebatický, Ph.D., LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úpadek subjektů operujících přes hranice jednoho státu ovlivňuje řádné fungování vnitřního trhu Evropské unie (dále též jen „EU”). Úpadkové právo, na rozdíl od práva smluvního, je oblastí, kde nelze předpokládat spontánní spolupráci zainteresovaných subjektů.…

Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášekArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 174 odst. 1 IZinsolvenční soud doručí insolvenčnímu správci stejnopis podané přihlášky pohledávky a její přílohy (proto musejí být věřitelem podány dvojmo). To však učiní jen v případě,…

Splnění oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutí o neschválení či schválení oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 404 IZ (ve znění účinném od 1. 7. 2017) insolvenční soud vydá rozhodnutí o tom, zda oddlužení schvaluje (a v jaké jeho formě), či zda oddlužení neschvaluje:…

Jiné způsoby uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A) Uplatnění pohledávek za podstatou u osoby s dispozičními oprávněními

Doručování rozhodnutí insolvenčního souduArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při doručování svých rozhodnutí postupuje insolvenční soud jednak podle speciální úpravy doručování obsažené v § 71 až 80 IZ a jednak - v rozsahu neupraveném IZ – přiměřeně aplikuje OSŘ (viz § 7 IZ a část  2.1.4 ) …

Přerušená řízeníArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo vysvětleno v části  7.3.8 , s účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) se nikoli až s prohlášením konkursu na majetek dlužníka, nýbrž již s účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140a IZ) pojí přerušení soudních a rozhodčích…

Přezkoumání pohledávekArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 410 odst. 1 IZ pro přezkoumání pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení [nebo pohledávek, které není třeba přihlašovat – § 165 odst. 2 IZ, část  5.2.6  ad B)] – není-li dále stanoveno jinak - platí za trvání účinnosti oddlužení obdobně obecná…

Právní úkony dlužníka neúčinné přímo ze zákonaArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava IZ platná do 31. 12. 2013 stanovila několik případů, ve kterých byly právní úkony (právní jednání) dlužníka stiženy jejich neúčinností (bez dalšího) ze zákona.…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecná úprava společného jmění manželů (dále též jen „SJM”) byla do 31. 12. 2013 obsažena v § 143 až § 151 ObčZ, od 1. 1. 2014 je obsažena § 560, § 561, § 708 až § 753, § 764 až § 770, § 3020, § 3021, § 3038 až § 3040…

Spory o pravost či výši vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkemArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věřitel je podle § 174 odst. 4 IZ povinen v přihlášce uvést, zda jde o vykonatelnou pohledávku a vykonatelnost pohledávky prokázat veřejnou listinou. Tituly zakládající vykonatelnost pohledávky jsou uvedeny v části  5.2.1  ad C). Při následném přezkoumání se…

Zrušení schváleného oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro řešení úpadku dlužníka oddlužením jsou prostřednictvím novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. zavedeny s účinností od 1.6.2019 zásadní koncepční změny, a to zejména ohledně…

Základní účinky schválení reorganizačního plánuArchiv

18.2.2021, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní a pravidelné účinky reorganizačního plánu (nastávající od právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž byl schválen – viz část  8.7 ) jsou následující:

Osvobození dlužníka od placení zbytku dluhůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části  9.6  je vysvětleno, že novela IZ provedená zákonem č. 31/2019 Sb.s účinností od 1.6.2019 zavedla v rámci řešení úpadku dlužníka oddlužením zásadní koncepční změny.…

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě dlužníkových právních úkonů bez přiměřeného protiplnění podle § 240 IZ (část  6.3.3 ) ani v případě zvýhodňujících právních úkonů dlužníka podle § 241 IZ (část  6.3.4 ) se pro naplnění podmínek jejich neúčinnosti nevyžaduje, aby je dlužník učinil v…

Osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávekArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěné pohledávkyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního řízení rozumí podle § 2 písm. g) IZ jenom ten věřitel, jehož pohledávka – směřující vůči dlužníkovi nebo jiné osobě – je zajištěna…

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro oddlužení schválené ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (která dle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019 nahradila původní formu oddlužení prováděnou výhradně plněním splátkového kalendáře)upravuje ust.…

Obecná charakteristika incidenčních sporůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu jejich výčet obsažený v IZ je taxativní, a to s tou výjimkou, že navíc…

Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věciArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou splněny podmínky řízení (viz část  4.5.1 ) a insolvenční návrh nevykazuje nedostatky, pro něž je nutno jej odmítnout (viz část  4.5.2.1 ), přistoupí insolvenční soud k úkonům směřujícím k rozhodnutí o věci. Podle § 134 IZ je insolvenční soud povinen…

Důsledek pouze částečného zjištění pohledávky věřiteleArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon na straně jedné posiluje oprávnění věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž schopnost věřitele ovlivnit průběh insolvenčního řízení je závislá na výši jeho pohledávky (věřitel prosazuje svoji vůli na schůzi hlasováním), na straně druhé zvyšuje…

Zpeněžení majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zpeněžení majetkové podstaty je obsažena v § 283 až § 295 IZ. K tématu rozsahu, zjištění a soupisu majetkové podstaty viz výklad v částech  6.1.1 ,  6.1.2  a…

Legitimace a lhůta k podání návrhuArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A) LEGITIMACE K PODÁNÍ NÁVRHU NA ODDLUŽENÍ – SUBJEKTIVNÍ PŘÍPUSTNOST ODDLUŽENÍ

Účinky a provedení oddlužení plněním splátkového kalendářeArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže bylo schváleno oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře, má dlužník dle § 409 odst. 1 IZ od jeho schválení – od zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, kdy nastaly jeho účinky – dispoziční oprávnění k příjmům, které…

Zrušení schváleného oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před dovršením schváleného oddlužení může insolvenční soud rozhodnout o jeho zrušení, jestliže je k tomu dán některý ze zákonných důvodů uvedených v § 418 odst. 1 až 3 IZ. Jakkoli k tomu § 418 odst. 7 IZ (do 30. 6. 2017 se jednalo o odstavec 4 – novela IZ…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Přeměna reorganizace v konkursArchiv

18.2.2021, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ze způsobů skončení reorganizace je její přeměna (konverze) v konkurs, k níž může dojít pouze rozhodnutím insolvenčního soudu.

Nahrávám...
Nahrávám...