dnes je 22.6.2024

Input:

15.11.5.1 Účtování některých výdajů z majetkové podstaty

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.5.1
Účtování některých výdajů z majetkové podstaty

Účtování některých výdajů z majetkové podstaty

 

Z majetkové podstaty budou hrazeny po rozhodnutí o úpadku náklady (výdaje) uvedené v § 168 IZ. Zastavme se blíže u některých z nich:

- Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka. O těchto nákladech bude účtováno v účetnictví dlužníka obvyklým způsobem. Vzhledem k tomu, že nakládáním s majetkovou podstatou dle § 228 IZ se rozumí též vedení účetnictví a plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění, jsme toho názoru, že i náklady na tyto povinnosti patří do uvedené kategorie.

- Náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, ale i předběžného správce, členů věřitelského výboru, znalce atp. (viz část 3/3.9). Doklady o jejich uskutečnění budou účetními doklady prokazujícími výdaj (náklad) v účetnictví nebo evidenci těchto osob. Na jejich přeúčtování do výdajů (nákladů) dlužníka hrazených z majetkové podstaty musí insolvenční správce či další osoba vystavit účetní (v případě plátce daně z přidané hodnoty i daňový) doklad. V účetnictví dlužníka bude účtováno na nákladových účtech podle druhu výdaje. Možnost uplatnění, případně způsob stanovení těchto výdajů stanoví prováděcí vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen VOIS).

- Odměna insolvenčního správce, předběžného správce, členů a náhradníků věřitelského výboru, znalce atp. se stanoví též dle výše zmíněné prováděcí vyhlášky (podrobný výklad viz část 3/3.9). Pro zaúčtování do výdajů (nákladů) dlužníka opět ten, komu odměna náleží, vystaví účetní (v případě plátce daně z přidané hodnoty i daňový) doklad. V účetnictví dlužníka bude účtováno na účtu 518 - Ostatní služby.

 

Do účetnictví dlužníka naopak nepatří náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu, protože jsou zahrnuty v jeho odměně a nese je ze svého (podrobněji viz 3/3.7). Výjimečně může splnění těchto činností zadat jiným osobám se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Pokud tento souhlas získá, považují se tyto náklady za náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. Stejně tak náklady insolvenčního správce spojené s využitím právních, ekonomických a jiných specializovaných odborníků lze hradit z majetkové podstaty, jen je-li jejich využití účelné vzhledem k rozsahu a náročnosti insolvenčního řízení a jsou-li předem schváleny věřitelským výborem.

I věřitelé jsou oprávněni se souhlasem insolvenčního soudu na základě rozhodnutí věřitelského výboru poskytnout insolvenčnímu správci zálohu k úhradě jeho výdajů, a to i opětovně. Při poskytnutí zálohy se určí podmínky jejího vyúčtování; určit lze též účel, na který má být záloha

Nahrávám...
Nahrávám...