dnes je 28.9.2023

Dočasné mimořádné moratorium „lex COVID"Archiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 byla postupně v České republice od března 2020 přijata celá řada mimořádných opatření, jež dosud na našem území neměla obdoby. Jedná se o opatření přijatá dle zákona č.…

Projednání insolvenčního návrhu věřitele, rozhodnutí o věciArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsou splněny podmínky řízení (viz část  4.5.1 ) a insolvenční návrh nevykazuje nedostatky, pro něž je nutno jej odmítnout (viz část  4.5.2.1 ), přistoupí insolvenční soud k úkonům směřujícím k rozhodnutí o věci. Podle § 134 IZ je insolvenční soud povinen…

Povinnosti dlužníka a insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro oddlužení schválené ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (která dle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností od 1.6.2019 nahradila původní formu oddlužení prováděnou výhradně plněním splátkového kalendáře)upravuje ust.…

Přeměna reorganizace v konkursArchiv

18.2.2021, JUDr. Sylva Rychtalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ze způsobů skončení reorganizace je její přeměna (konverze) v konkurs, k níž může dojít pouze rozhodnutím insolvenčního soudu.

Neúčinnost a neplatnost právních úkonů dlužníkaArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co prohlášením konkursu toto oprávnění přešlo na insolvenčního správce (§ 246 odst. 1 IZ, část  7.3.1 ) , takový jeho právní úkon je vůči jeho věřitelům neúčinný dle § 246 odst. 2 IZ. Znění tohoto ustanovení…

Splnění oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 IZ řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů dochází ze zákona – nebo na základě příslušného rozhodnutí insolvenčního soudu – k ukončení účasti přihlášeného věřitele v insolvenční řízení.…

Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelůArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V konkursu jsou pohledávky zajištěných věřitelů primárně uspokojovány z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávek (vydáním tohoto výtěžku v režimu dále popsaném), a teprve jejich části, jež by zůstaly neuspokojeny tímto způsobem, se uspokojují…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Osvobození dlužníka od placení neuspokojených pohledávekArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinky a provedení oddlužení plněním splátkového kalendářeArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže bylo schváleno oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře, má dlužník dle § 409 odst. 1 IZ od jeho schválení – od zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, kdy nastaly jeho účinky – dispoziční oprávnění k příjmům, které…

Procesní nástupnictví insolvenčních věřitelůArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

V insolvenčním řízení může nastat situace, kdy je zřejmé, že insolvenčnímu věřiteli nepřísluší podle hmotného práva pohledávka, kterou uplatňuje vůči dlužníkovi, nebo již není nositelem této pohledávky (protože byla převedena nebo přešla na třetí osobu).…

Náležitosti konečné zprávy a vyúčtováníArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahové náležitosti konečné zprávy vymezuje § 302 odst. 2 a 3 IZ tak, že v ní insolvenční správce musí podat celkovou charakteristiku své činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků, přičemž zejména (tj. vždy) v ní musí obsáhnout:…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Rozsah majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetkovou podstatu definuje § 2 písm. e) IZ jako majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.

Účinky rozhodnutí o úpadkuArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku [§ 89 odst. 1 IZ a dále § 140a odst. 1 věta první IZ].

Omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatouArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je omezení dlužníkových dispozic s jeho majetkem, jehož smyslem je zamezit snižování hodnoty majetkové podstaty.

Pravomoc soudu, jeho věcná a místní příslušnostArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle OSŘ § 11 odst. 1 první a druhé věty se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho…

Zpětvzetí návrhuArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlužník může vzít zpět svůj návrh na povolení oddlužení jen dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení (§ 394 odst. 1 IZ). Pozdější zpětvzetí tohoto jeho návrhu je právně bezúčinné – viz § 394 odst. 4 IZ a výklad v závěru této…

Důsledek pouze částečného zjištění pohledávky věřiteleArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon na straně jedné posiluje oprávnění věřitelů v insolvenčním řízení, přičemž schopnost věřitele ovlivnit průběh insolvenčního řízení je závislá na výši jeho pohledávky (věřitel prosazuje svoji vůli na schůzi hlasováním), na straně druhé zvyšuje…

Obecná charakteristika incidenčních sporůArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Incidenčními spory jsou jen ty spory vyvolané insolvenčním řízením, u kterých insolvenční zákon výslovně (v § 159 a násl. IZ) uvádí, že jde o incidenční spor [§ 2 písm. d) IZ]; v tom smyslu jejich výčet obsažený v IZ je taxativní, a to s tou výjimkou, že navíc…

Zpeněžení majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zpeněžení majetkové podstaty je obsažena v § 283 až § 295 IZ. K tématu rozsahu, zjištění a soupisu majetkové podstaty viz výklad v částech  6.1.1 ,  6.1.2  a…

Přerušená řízeníArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bylo vysvětleno v části  7.3.8 , s účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) se nikoli až s prohlášením konkursu na majetek dlužníka, nýbrž již s účinky rozhodnutí o úpadku (§ 140a IZ) pojí přerušení soudních a rozhodčích…

Zrušení usnesení schůze insolvenčním soudemArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schůze věřitelů, která je nejvyšším věřitelským orgánem, je oprávněna rozhodovat o zásadních otázkách insolvenčního řízení, aniž by insolvenční soud mohl do jejího rozhodování zasahovat jakkoli jinak, než kontrolou, zda je taková schůze usnášeníschopná a zda…

Osoby oprávněné popřít pohledávku a následky takového popřeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v době do rozhodnutí o úpadku a po rozhodnutí o němArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K omezení dispozičních oprávnění dlužníka k majetkové podstatě dochází automaticky již v okamžiku, kdy nastávají účinky zahájení insolvenčního řízení. Tyto účinky nastávají zveřejněním vyhlášky, oznamují zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku…

Spory o pravost či výši vykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem či dlužníkemArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věřitel je podle § 174 odst. 4 IZ povinen v přihlášce uvést, zda jde o vykonatelnou pohledávku a vykonatelnost pohledávky prokázat veřejnou listinou. Tituly zakládající vykonatelnost pohledávky jsou uvedeny v části  5.2.1  ad C). Při následném přezkoumání se…

Odstranění vad přihlášek, sestavení seznamu přihlášekArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 174 odst. 1 IZinsolvenční soud doručí insolvenčnímu správci stejnopis podané přihlášky pohledávky a její přílohy (proto musejí být věřitelem podány dvojmo). To však učiní jen v případě,…

Splnění oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro řešení úpadku dlužníka oddlužením zavedla zásadní koncepční změny novela provedená zákonem č. 31/2019 Sb.s účinností od 1.6.2019, které se týkají zejména:

Zrušení schváleného oddluženíArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před dovršením schváleného oddlužení může insolvenční soud rozhodnout o jeho zrušení, jestliže je k tomu dán některý ze zákonných důvodů uvedených v § 418 odst. 1 až 3 IZ. Jakkoli k tomu § 418 odst. 7 IZ (do 30. 6. 2017 se jednalo o odstavec 4 – novela IZ…

Zajištěné pohledávkyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajištěným věřitelem se pro účely insolvenčního řízení rozumí podle § 2 písm. g) IZ jenom ten věřitel, jehož pohledávka – směřující vůči dlužníkovi nebo jiné osobě – je zajištěna…

Jiné způsoby uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A) Uplatnění pohledávek za podstatou u osoby s dispozičními oprávněními

Zákonné omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatouArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je podle § 111 odst. 1 IZdlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (tj. od okamžiku zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku (§ 101 IZ,…

Odměna a hotové výdaje insolvenčního správceArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odměny a hotových výdajů insolvenčního správce má svůj základ v § 38 IZ, přičemž ve smyslu zmocňovacího ust. § 431 písm. b) IZ jsou způsob určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a podmínky jejich hrazení státem stanoveny ve vyhlášce č.…

Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplněníArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neúčinným úkonem bez přiměřeného protiplnění je ve smyslu § 240 IZ právní úkon dlužníka, pokud jsou splněny současně níže uvedené předpoklady:

Nepřednostní pohledávky, podřízené pohledávkyArchiv

18.2.2021, JUDr. Jolana Maršíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní preferenční způsob uspokojení mají v insolvenčním řízení jen pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené dle § 168 a 169 IZ (části  5.1.2  a  5.1.3 ), a dále pohledávky s právem na uspokojení ze zajištění (část  5.1.4  a  7.6.2 ).…

Doručování rozhodnutí insolvenčního souduArchiv

18.2.2021, Mgr. Tomáš Braun, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při doručování svých rozhodnutí postupuje insolvenční soud jednak podle speciální úpravy doručování obsažené v § 71 až 80 IZ a jednak - v rozsahu neupraveném IZ – přiměřeně aplikuje OSŘ (viz § 7 IZ a část  2.1.4 ) …

Zamítnutí návrhuArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud návrh na povolení oddlužení nebyl odmítnut (část  9.2.1 ,  9.2.2 ) nebo nebyl účinně vzat zpět (část  9.2.3 ), insolvenční soud se zabývá zkoumáním, zda je oddlužení (objektivně) přípustné, tj. zda není dán některý z důvodů zamítnutí návrhu na povolení…

Provedení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstatyArchiv

18.2.2021, Mgr. Ivana Mlejnková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části  9.4.1  je vysvětleno, že novelou provedenou zákonem č 31/2019 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.6.2019 a která se ovšem (dle svého přechodného ustanovení) použije v insolvenčních řízeních, v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka až od…

Nahrávám...
Nahrávám...